Nawigacja

Posiadamy ponad 8 letnie doświadczenie w sprawach administracyjnych

 

 Alex Adviesbureau 

Eykmanstraat 9

3132 SE Vlaardingen

 

 +31  614 816 747  

 

  info@alexpodatki.nl

poniedziałek               9:00 > 17:00
wtorek                           9:00 > 17:00
środa                               9:00 > 17:00
czwartek                       9:00 > 17:00
piątek                              
9:00 > 17:00

sobota                            9:00 > 17:00
niedziela                           Zamknięte

 

Godziny pracy

 Strona główna

 Oferta

 Kontakt

 Polityka prywatności

 Warunki ogólne

 Cennik

 Usługi online

 O mnie

  0 614 816 747                  info@alexpodatki.nl

Usługi ON-LINE

     Warunki ogólne świadczonych usług:

     WARUNKI OGÓLNE

ZASADY OGÓLNE


Artykuł 1: Uwagi ogólne
W uwagach ogólnych funkcjonują następujące określenia:

 

  • Zleceniodawca – strona, która daje Zlecenie

 

  • Zleceniobiorca: osoba indywidualna, która jest wpisana do Rejestru Doradców Podatkowych lub osoba prawna z których jedna lub więcej zarządzających są członkami Rejestru Doradców Podatkowych.

 

  • Zlecenie lub/bądź Umowa: umowa zlecenia w którym wypadku Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych czynności względem Zleceniodawcy, należących do zakresu działalności doradcy podatkowego. Do tych czynności należą wszystkie czynności, które zawierało zlecenie i inne czynności wynikające ze zlecenia oraz z nim związane, a więc między innymi, ale nie do tego ograniczone:

       - porady w kwestiach fiskalno-prawnych,
       - składania deklaracji podatkowych,
       - występowanie jako pełnomocnik w procedurach fiskalnych takich jak: żądania, sprzeciwy i odwołania, także odwołania do        wyższych instancji i odwołania kasacyjne,
       - całkowite lub częściowe prowadzenie księgowości,
       - wykonywanie zestawień rocznych i innych zestawień finansowych, takich jak rozliczenia roczne, raporty lub sprawozdania kredytowania,
       - wszystkie inne, w najszerszym słowa znaczeniu i w każdym razie zawierające działania zawarte w potwierdzeniu Zlecenia.


Wszystkie Zlecenia zostaną wyłącznie zaakceptowane i i wykonane przez Zleceniobiorcę, a nie powinno dotyczyć artykułów takich jak 7.404, 7.407 pt 2 Kodeksu Cywilnego niezależnie czy Zleceniodawca przededłużył umowę w sposób wyraźny czy automatycznie bez jej wypowiedzenia biorąc pod uwagę jej wypełnienie, przez określoną osobę bądź określone osooby


Wszystkie warunki Ogólnych zasad są również sformułowane na rzecz tych tych, którzy pracują dla Zleceniobiorcy w celu wykonania Zlecenia, do których wlicza się pomocników i personel Zleceniobiorcy oraz osoby trzecie czyli dyrektorów, współwłaścicieli, oraz wspólników i podwładnych Zleceniobiorcy. Osoby te mogą powołać się na to wobec Zleceniodawcy.

 


Artykuł 2: Zastosowanie


Uwagi ogólne mają zastosowanie do wszystkich Zleceń lub Umów między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą lub ich przedstawicielami prawnymi, podobnie jak wynikające z tego tytułu lub związane z nimi umowy , tak jak i przedstawione przez Zleceniebiorcę promocje lub oferty


Zastosowanie Zasad Ogólnych zostanie wyraźnie wskazane Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.


Warunki, które różnią się od zwartych w tej umowie są wyłącznie respektowane, jeśli Zleceniobiorca potwierdził je pisemnie Zleceniobiorcy. Jeśli w sposób jednoznaczny i pisemny zostały dokonane inne ustalenia, to wtedy te odchylenia lub dopełnienia Zasad Ogólnych mają zastosowanie tylko do tej jednej, jedynej umowy.


Jeśli jakakolwiek klauzula, która jest częścią tych Zasad ogólnych zostałaby unieważnionia lub zlikwidowana, umowa w pozostałym kształcie pozostanie ważna, a klauzula ta zostanie natychmiast zmieniona, przez klauzulę która jest jak najbliższa w swoim zakresie poprzedniej klauzuli.

 


Artykuł 3: Zawarcie Umowy


Umowa zostaje zawarta w momencie, kiedy zostaje odesłana Zleceniobiorcy i podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę. Potwierdzenie zlecenia bazuje na na dostarczonej w momencie przyjęcia Zlecenia przez Zleceniodawce informacji. Przy potwierdzeniu Zlecenia należy zwrócić uwagę, żeby Zlecenie było wypełnione właściwie i całkowicie.


Jesli Zlecenie zostało wydane ustnie lub jesli potwierdzenie Zlecenia nie zostało (jeszcze) podpisane, Zlecenia takiego dotyczą Zasady Ogólne od momentu kiedy Zleceniodawca wyraził prośbę o rozpoczęcie wykonywania Zlecenia.

 


Artykul 4: Dane i informacje


Zleceniodawca jest zobowiązany do przedstawienia Zleceniobiorcy informacji , których Zleceniobiorca potrzebuje, podobnie jak i informacji o których prawdopodobnie może wiedzieć, że są koniecznie do właściwego wykonania Zlecenia. Informacje te powinny zostać dostarczone a) o czasie b) w formie jakiej zażyczył sobie Zleceniobiorca c) w sposób w jaki zażyczył sobie Zleceniobiorca.


Zleceniobiorca gwarantuje zgodność, kompletność i prawdziwość dostarczonych informacji, dostarczonych przez niego samego lub w jego imieniu, także w przypadku, kiedy informacje są udzielane przez osoby trzecie, o ile z rodzaju Zlecenia nie wynika nic innego.


Zleceniodawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zleceniobiorcy we wszystkich kwestiach, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie Zlecenia.


Zleceniobiorca ma prawo do rezygnacji wykonywania Zlecenia do momentu w którym Zleceniobiorca spełni warunki wskazane w punkcie pierwszym, drugim i trzecim.


Dodatkowe koszty, roboczogodziny lub ewentualne szkody w stosunku do Zleceniobiorcy wynikające z faktu, że Zleceniodawca nie wywiązał sie ze zobowiązań zawartych w punktach pierwszym,drugim i trzecim, sa rozliczone na koszt i rachunek Zleceniodawcy.


Na pierwsze żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca jest zobowiązany do odesłania oryginalnych i dostarczonych przez Zleceniobiorcę dokumentów.


Zleceniodawca jest odpowiedzialny za zgodną z ustawą o danych osobowych realizację powierzonego Zlecenia, a więc co za tym idzie udzielenie Zleceniobiorcy informacji o danych osobowych personelu, klientow lub osób trzecich, także kiedy pochodzą one od osób trzecich lub w myśl Zlecenia zostaną przekazane osobom trzecim. Zleceniobiorca nie może zostać pociągniety do odpowiedzialości jeśli Zleceniodawca nie uczyni tego lub zrobi to niewlaściwie.

 


Artykul 5: Wykonanie Zlecenia


Zleceniobiorca określa sam sposób w jaki i przez kogo zostanie wykonane Zlecenie, przy czym będzie brał pod uwagę, na ile to możliwe, wyrażone życzenia Zleceniodawcy.


Jeżeli Zleceniodawca postanawia zaangażować osoby trzecie do wykonania powierzonego mu zadania, winien zrobić to po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy


Zleceniobiorca powinien realizować powierzone mu Zlecenie w jak najlepszy sposób i ze starannością jaką nakazuje etyka zawodowa; Zleceniodawca nie gwarantuje naturalnie osiągnięcia zamierzonego rezultatu.


Zlecenie zostaje wykonane z uwzględnieniem zastosowanych reguł zawodowych i tych, które muszą być spełnione mocą prawa. Zleceniobiorca udziela całkowitej pomocy w stosunku do Zleceniodawcy w związku ze zobowiązaniami, jakie mogą z tego faktu wypływać.


Zleceniodawca został powiadomiony o tym, że Zleceniobiorca na podstawie Ustawy o zapobieganiu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (Wwft):

- jest zobowiązany do zbadania identyfikacji/tożsamości Zleceniodawcy,
- jest zobowiązany do zameldowania o określonych transakcjach do urzędów powołanych w tym celu przez państwo.


Pod pojęciem reguł zawodowych ma się na myśli tak czy inaczej regulacje, które zawiera ten regulamin.


Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe jako następstwo respektowania przez Zleceniobiorcę obowiązującego ustawodawstwa.


Zleceniobiorca prowadzi w temacie tego Zlecenia specjalną dokumentację roboczą, zawierającą kserokopię istotnych dokumentów, która jest własnością Zleceniobiorcy.


Podczas wykonywania Zlecenia zarówno Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca mogą na prośbę jednego z nich komunikować się za pomocą poczty elektronicznej. Zleceniodawca i Zleceniobiorca nie są jednak odpowiedzialni za szkody, które mogłyby wyniknąć z używania poczty elektronicznej. Jednak tak Zleceniodawca, jak i Zleceniobiorca mogą wychodzić z założenia, że obie strony zrobią wszystko, aby zapobiec ryzyku rozpowszechniania się wirusów i deformacji.


W przypadku wątpliwości wokół zawartości lub wysłania poczty elektronicznej wyciąg z datami z systemu komputerowago Zleceniobiorcy jest decydujący.

 


Artykuł 6: Terminy


Terminy, w których powinny być wykonane czynności są jedynie terminami objętymi sankcjami, jeśli zostało to pisemnie uzgodnione.


Jeśli Zleceniodawca winien jest zaliczkę lub powinien w celu wykonania Zlecenia dostarczyć potrzebnych informacji i danych , to wówczas termin, w którym czynności winne być zakończone, nie może być wcześniejszy niż czas kiedy Zleceniobiorca otrzymał owe opłaty lub odpowiednio potrzebne informacje i dane znalazły się w jego posiadaniu.


Umowa nie może zostać – jeśli nie zostalo ustalone, że jej realizacja jest niemożliwa - rozwiązana przez Zleceniodawcę z powodu przekroczenia terminu wykonania, wcześniej niż po wygaśnięciu ustalonego terminu, bo wtedy Zleceniodawca powienien wyznaczyć realny termin wykonania raz jeszcze (całego) Zlecenia i dopiero wtedy jeśli Zleceniobiorca nie wywiąże się =koze Zlecenia a lub nie wywiąże się całkowicie w ciągu podanego terminu może mieć to miejsce.

 


Artykuł 7


Umowa ma miejce na czas nieokreślony, o ile jej treść, rodzaj lub zamierzenie wynikające z powierzonego Zlecenia wskazuje, że jest ono na czas określony.


Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą zerwać w każdej chwili (w międzyczasie) Umowę przestrzegając 3 dniowego terminu rezygnacji, poza przypadkiem gdy zerwanie umowy w tym czasie przeciwstawia się względom realnym i kwestiom odpowiedzialności. Rozwiązanie umowy winno być pisemne i w takiej formie zakomunikowane drugiej stronie.


Umowa może być rozwiązana bez wzięcia pod uwagę terminu rozwiązania umowy w przypadku, kiedy strona przeciwna nie jest w stanie zapłacić za swoje długi lub kiedy został ustanowiony kurator, administrator lub likwidator, podlega sancji długów, lub z jakichkolwiek innych powodów zaprzestaje działalności lub jeśli wystąpienie jednego z tych powodów u drugiej strony stanowi realną możliwość, albo jeśli zaistniała sytuacja w której natychmiastowe rozwiązanie jest w interesie strony rozwiązujacej umowę.


Zleceniobiorca ma prawo w wypadku (przedwczesnego) rozwiązania umowy do zapłaty deklaracji kosztów wykonanej do tego momentu usługi, przy czym Zleceniobiorca ma obowiązek dostarczyć Zleceniodawcy wyniki osiągniętych rezultatów do tej chwili lub potwierdzenie wykonanych do tego momentu czynności.


Jeśli przedwczesne rozwiązanie nastąpiło z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma prawo do zwrotu poniesionych przez niego kosztów, które mają związek z stratą dochodu, podobnie jak dodatkowe koszta, które Zleceniobiorca musiał, w granicach rozsądku, poczynić lub będzie zmuszony do poczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązeniem Umowy ( takie jak koszty podwykonawcy), pod warunkiem, że u podstawy rozwiązania umowy nie ma faktów czy okoliczności, które wskazywałyby na Zleceniobiorcę , jako tego, który przyczynił się do rozwiązania Umowy.


Jeśli doszło do rozwiązania umowy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca ma prawo do współpracy ze strony Zleceniobiorcy przy scedowniu czynności na osoby trzecie, o ile powody tego rozwiązania Umowy nie mają podłoża w postępowaniu Zleceniodawcy.


O ile przekazanie czynności ma dodatkowe następstwa finansowe dla Zleceniobiorcy, to zostaną one naliczone na koszt Zleceniodawcy.


Przy zakończeniu Umowy każda ze stron mająca w posiadaniu dobra, rzeczy czy dokumenty, będące własnością drugiej strony, winna je natychmiast tej stronie przekazać.

 


Artykuł 8: Ochrona własności intelektualnej