Nawigacja

Posiadamy ponad 8 letnie doświadczenie w sprawach administracyjnych

 

 Alex Adviesbureau 

Eykmanstraat 9

3132 SE Vlaardingen

 

 +31  614 816 747  

 

  info@alexpodatki.nl

poniedziałek               9:00 > 17:00
wtorek                           9:00 > 17:00
środa                               9:00 > 17:00
czwartek                       9:00 > 17:00
piątek                              
9:00 > 17:00

sobota                            9:00 > 17:00
niedziela                           Zamknięte

 

Godziny pracy

 Strona główna

 Oferta

 Kontakt

 Polityka prywatności

 Warunki ogólne

 Cennik

 Usługi online

 O mnie

  0 614 816 747                  info@alexpodatki.nl

Usługi ON-LINE

     Warunki ogólne świadczonych usług:

     WARUNKI OGÓLNE

ZASADY OGÓLNE


Artykuł 1: Uwagi ogólne
W uwagach ogólnych funkcjonują następujące określenia:

 

  • Zleceniodawca – strona, która daje Zlecenie

 

  • Zleceniobiorca: osoba indywidualna, która jest wpisana do Rejestru Doradców Podatkowych lub osoba prawna z których jedna lub więcej zarządzających są członkami Rejestru Doradców Podatkowych.

 

  • Zlecenie lub/bądź Umowa: umowa zlecenia w którym wypadku Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych czynności względem Zleceniodawcy, należących do zakresu działalności doradcy podatkowego. Do tych czynności należą wszystkie czynności, które zawierało zlecenie i inne czynności wynikające ze zlecenia oraz z nim związane, a więc między innymi, ale nie do tego ograniczone:

       - porady w kwestiach fiskalno-prawnych,
       - składania deklaracji podatkowych,
       - występowanie jako pełnomocnik w procedurach fiskalnych takich jak: żądania, sprzeciwy i odwołania, także odwołania do        wyższych instancji i odwołania kasacyjne,
       - całkowite lub częściowe prowadzenie księgowości,
       - wykonywanie zestawień rocznych i innych zestawień finansowych, takich jak rozliczenia roczne, raporty lub sprawozdania kredytowania,
       - wszystkie inne, w najszerszym słowa znaczeniu i w każdym razie zawierające działania zawarte w potwierdzeniu Zlecenia.


Wszystkie Zlecenia zostaną wyłącznie zaakceptowane i i wykonane przez Zleceniobiorcę, a nie powinno dotyczyć artykułów takich jak 7.404, 7.407 pt 2 Kodeksu Cywilnego niezależnie czy Zleceniodawca przededłużył umowę w sposób wyraźny czy automatycznie bez jej wypowiedzenia biorąc pod uwagę jej wypełnienie, przez określoną osobę bądź określone osooby


Wszystkie warunki Ogólnych zasad są również sformułowane na rzecz tych tych, którzy pracują dla Zleceniobiorcy w celu wykonania Zlecenia, do których wlicza się pomocników i personel Zleceniobiorcy oraz osoby trzecie czyli dyrektorów, współwłaścicieli, oraz wspólników i podwładnych Zleceniobiorcy. Osoby te mogą powołać się na to wobec Zleceniodawcy.

 


Artykuł 2: Zastosowanie


Uwagi ogólne mają zastosowanie do wszystkich Zleceń lub Umów między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą lub ich przedstawicielami prawnymi, podobnie jak wynikające z tego tytułu lub związane z nimi umowy , tak jak i przedstawione przez Zleceniebiorcę promocje lub oferty


Zastosowanie Zasad Ogólnych zostanie wyraźnie wskazane Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.


Warunki, które różnią się od zwartych w tej umowie są wyłącznie respektowane, jeśli Zleceniobiorca potwierdził je pisemnie Zleceniobiorcy. Jeśli w sposób jednoznaczny i pisemny zostały dokonane inne ustalenia, to wtedy te odchylenia lub dopełnienia Zasad Ogólnych mają zastosowanie tylko do tej jednej, jedynej umowy.


Jeśli jakakolwiek klauzula, która jest częścią tych Zasad ogólnych zostałaby unieważnionia lub zlikwidowana, umowa w pozostałym kształcie pozostanie ważna, a klauzula ta zostanie natychmiast zmieniona, przez klauzulę która jest jak najbliższa w swoim zakresie poprzedniej klauzuli.

 


Artykuł 3: Zawarcie Umowy


Umowa zostaje zawarta w momencie, kiedy zostaje odesłana Zleceniobiorcy i podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę. Potwierdzenie zlecenia bazuje na na dostarczonej w momencie przyjęcia Zlecenia przez Zleceniodawce informacji. Przy potwierdzeniu Zlecenia należy zwrócić uwagę, żeby Zlecenie było wypełnione właściwie i całkowicie.


Jesli Zlecenie zostało wydane ustnie lub jesli potwierdzenie Zlecenia nie zostało (jeszcze) podpisane, Zlecenia takiego dotyczą Zasady Ogólne od momentu kiedy Zleceniodawca wyraził prośbę o rozpoczęcie wykonywania Zlecenia.

 


Artykul 4: Dane i informacje


Zleceniodawca jest zobowiązany do przedstawienia Zleceniobiorcy informacji , których Zleceniobiorca potrzebuje, podobnie jak i informacji o których prawdopodobnie może wiedzieć, że są koniecznie do właściwego wykonania Zlecenia. Informacje te powinny zostać dostarczone a) o czasie b) w formie jakiej zażyczył sobie Zleceniobiorca c) w sposób w jaki zażyczył sobie Zleceniobiorca.


Zleceniobiorca gwarantuje zgodność, kompletność i prawdziwość dostarczonych informacji, dostarczonych przez niego samego lub w jego imieniu, także w przypadku, kiedy informacje są udzielane przez osoby trzecie, o ile z rodzaju Zlecenia nie wynika nic innego.


Zleceniodawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zleceniobiorcy we wszystkich kwestiach, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie Zlecenia.


Zleceniobiorca ma prawo do rezygnacji wykonywania Zlecenia do momentu w którym Zleceniobiorca spełni warunki wskazane w punkcie pierwszym, drugim i trzecim.


Dodatkowe koszty, roboczogodziny lub ewentualne szkody w stosunku do Zleceniobiorcy wynikające z faktu, że Zleceniodawca nie wywiązał sie ze zobowiązań zawartych w punktach pierwszym,drugim i trzecim, sa rozliczone na koszt i rachunek Zleceniodawcy.


Na pierwsze żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca jest zobowiązany do odesłania oryginalnych i dostarczonych przez Zleceniobiorcę dokumentów.


Zleceniodawca jest odpowiedzialny za zgodną z ustawą o danych osobowych realizację powierzonego Zlecenia, a więc co za tym idzie udzielenie Zleceniobiorcy informacji o danych osobowych personelu, klientow lub osób trzecich, także kiedy pochodzą one od osób trzecich lub w myśl Zlecenia zostaną przekazane osobom trzecim. Zleceniobiorca nie może zostać pociągniety do odpowiedzialości jeśli Zleceniodawca nie uczyni tego lub zrobi to niewlaściwie.

 


Artykul 5: Wykonanie Zlecenia


Zleceniobiorca określa sam sposób w jaki i przez kogo zostanie wykonane Zlecenie, przy czym będzie brał pod uwagę, na ile to możliwe, wyrażone życzenia Zleceniodawcy.


Jeżeli Zleceniodawca postanawia zaangażować osoby trzecie do wykonania powierzonego mu zadania, winien zrobić to po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy


Zleceniobiorca powinien realizować powierzone mu Zlecenie w jak najlepszy sposób i ze starannością jaką nakazuje etyka zawodowa; Zleceniodawca nie gwarantuje naturalnie osiągnięcia zamierzonego rezultatu.


Zlecenie zostaje wykonane z uwzględnieniem zastosowanych reguł zawodowych i tych, które muszą być spełnione mocą prawa. Zleceniobiorca udziela całkowitej pomocy w stosunku do Zleceniodawcy w związku ze zobowiązaniami, jakie mogą z tego faktu wypływać.


Zleceniodawca został powiadomiony o tym, że Zleceniobiorca na podstawie Ustawy o zapobieganiu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (Wwft):

- jest zobowiązany do zbadania identyfikacji/tożsamości Zleceniodawcy,
- jest zobowiązany do zameldowania o określonych transakcjach do urzędów powołanych w tym celu przez państwo.


Pod pojęciem reguł zawodowych ma się na myśli tak czy inaczej regulacje, które zawiera ten regulamin.